Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Opdrachtgever: iedereen die met Waterland Websites een overeenkomst afsluit;
(b) Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
(c) Waterland Websites: de handelsnaam en gevestigd in Purmerend (KVK 81392052).

1.2 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op Waterland Websites aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Waterland Websites en Opdrachtgever.
2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.
2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.
2.4. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.
2.5 Mocht Waterland Websites derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing.
2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door Waterland Websites uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Waterland Websites zijn vrijblijvend, tenzij en dan slechts voor zover door Waterland Websites schriftelijk anders is vermeld.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door Waterland Websites.
3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Waterland Websites een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Waterland Websites tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de opdrachtbevestiging Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 Waterland Websites zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.
4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Waterland Websites aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan Waterland Websites worden gegeven. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Waterland Websites zijn verstrekt, heeft Waterland Websites het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren.
4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Waterland Websites de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst niet binnen 4 weken de nodige gegevens zoals (foto’s, teksten en eventuele andere stukken) geheel of slechts gedeeltelijk niet tijdig aan Waterland Websites zijn verstrekt, dan is Waterland Websites genoodzaakt om een bedrag van € 75, – excl. btw per uur aan de opdrachtgever te verrekenen. Het te verrekenen bedrag zal cumulatief bij het bedrag die de opdrachtgever samen met Waterland Websites waren overeengekomen (zie offerte) in rekening worden gebracht. Deze boetebeding geldt ook indien vde uitvoering van de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren door de nalatigheid van de opdrachtgever.
4.5 De aanleiding waarom Waterland Websites de gevraagde stukken binnen het tijdsbestek van 4 weken dient te ontvangen heeft te maken met dat Waterland Websites per opdracht 4 weken tijd daarvoor reserveert.
4.6 Nadat Waterland Websites de opdracht levert aan de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever een garantie van 4 weken waaronder in die 4 weken de opdrachtgever de opdracht dient te testen. Na 4 weken vervalt de garantie en zal elk gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van € 75,-excl. btw. per uur in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.
4.7 Waterland Websites begint aan de opdracht pas wanneer de opdrachtgever de helft van het overeengekomen bedrag is overgemaakt op de rekening van Waterland Websites.
4.8 De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de opdrachtgever en Waterland Websites tot een akkoord zijn gekomen.

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 Waterland Websites heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen.

5.2 Waterland Websites heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6: De Opdracht

6.1 Indien Waterland Websites verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet te zullen halen, zal Waterland Websites Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Analyserapporten

7.1 Analyserapporten worden door Waterland Websites opgesteld conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands.

7.3 De in de analyserapporten van Waterland Websites genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door Waterland Websites aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 8: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

8.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt Waterland Websites geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.
8.2 Ondanks het bovenstaande in artikel 8.1, heeft Waterland Websites het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.
8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Waterland Websites zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Waterland Websites gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Waterland Websites zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
8.5 Indien een vast bedrag is afgesproken zal Waterland Websites daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
8.6 In afwijking van lid 4 zal Waterland Websites geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur en de gevolgen die daaruit voortvloeien.
9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte communicatiekosten.
9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Waterland Websites aangeleverde gegevens.
9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan Waterland Websites zijn toegezonden.
9.5 Door Waterland Websites ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.
9.6 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Waterland Websites aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.
9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Waterland Websites.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
10.2 Waterland Websites behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken. 10.3 De (persoons)gegevens die aan Waterland Websites worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet persoonsregistraties. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit

11.1 Opdrachtgever verleent aan Waterland Websites voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

Artikel 12: Intellectuele rechten

12.1 Alle door Waterland Websites verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Waterland Websites openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Waterland Websites en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Waterland Websites.
12.2 Waterland Websites behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart Waterland Websites voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
12.4 Indien Waterland Websites bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij Waterland Websites, dan wel de derde partij.
12.5 Alle door Waterland Websites in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Waterland Websitestotdat cliënt alle verplichtingen uit de met Waterland Websites gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
12.6 Door Waterland Websites geleverde zaken, die ingevolge artikel 12.5 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Cliënt is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
12.7 Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Waterland Websites veilig te stellen.
12.8 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om Waterland Websites daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 13: Contractduur en opzegging

13.1 De overeenkomst/contract wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.
13.2 Voor opzegging van de overeenkomst voor zoekmachine optimalisatie of Google Adwords dient het contract minimaal een maand (30 dagen) voor het einde van het overeengekomen contract van tevoren schriftelijk/email worden opgezegd. Indien dat niet wordt gedaan, zal het contract met het aantal maanden wat eerder is overeengekomen worden verlengd.
13.3 Waterland Websites heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
(a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van
Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd;
(b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Waterland Websites, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
14.3 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht. Waterland Websites heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden.

Artikel 15: Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door Waterland Websites aan te geven wijze.
15.2 Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 4% per maand verschuldigd.
15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst is Waterland Websites gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of het contract. Waterland Websites is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen ingeval van (i) overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of (ii) ingeval van verhoging van het budget. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.
15.4 Indien Opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met artikel 15.3 bedongen borgsom te vergoeden, dan is Waterland Websites gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden zal zijn de door Waterland Websites verbeurde opzetkosten, alsmede de abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode met een maximum van zes (6) maanden, aan Waterland Websites te vergoeden. 15.5 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Waterland Websites verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met Waterland Websites te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 16: Klachten

16.1 ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.
16.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Indien Waterland Websites aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daarvoor dekking biedt.
17.2 Waterland Websites is niet verantwoordelijk en kan niet worden aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies. Met name wanneer een website uit de lucht is of een penalty krijgt van Google.
Waterland Websites kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie met succes verloopt, en kan hierdoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.
17.3 Waterland Websites gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door opdrachtgever rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tegendeel.
17.4 Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Waterland Websites en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
17.5 Indien er voor Waterland Websites op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met Waterland Websitesv, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft, met een maximum van het vermelde bedrag zoals genoemd in artikel 17.1.
17.6 Schade waarvoor Waterland Websites op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Waterland Websites, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
17.7 De Opdrachtgever vrijwaart Waterland Websites ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Waterland Websites is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van Waterland Websites niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
18.2 In geval van overmacht is Waterland Websites gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Waterland Websites is gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

Artikel 19: Slotbepalingen

19.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.
19.2 Waterland Websites heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.
19.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Waterland Websitesv het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.
19.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.
19.5 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
19.6 Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Amsterdam, tenzij Waterland Websites anders beslist.
19.7 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 januari 2021.